Zarejestruj się BEZPŁATNIE w serwisie i korzystaj z porad ekspertów

  • WSZYSTKIE
  • 2020
  • 2019
  • 2018

Sprawdź, jak zmieniły się przepisy o kasach fiskalnych

/appFiles/site_128/images/autor/DY7TM4BNS2iApWR.jpeg

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 28 marca 2017
Sprawdź, jak zmieniły się przepisy o kasach fiskalnych

Wraz z początkiem tego roku obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Sprawdź na przykładach, co w praktyce oznaczają zmienione przepisy.

 

 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienia określone przepisami tego rozporządzenia obowiązują do tylko końca 2017 r. Warto na to  zwrócić uwagę, gdyż w ostatnich latach rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania określały zwolnienia w cyklach dwuletnich.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania w większości powtarza przepisy poprzednio obowiązującego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania (tj. obowiązującego w latach 2015-2016 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1215).

Nadal obowiązuje zwolnienie podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania przysługujące ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych nieprzekraczającą 20.000 zł. Istnieje jednak kilka różnic między obecnym a poprzednim rozporządzeniem w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

 

 

Zmiana 1 – zwolnienie dla usług wykonywanych osobiście przez niewidomych

Nowe rozporządzenie wprowadziło zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmujące usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 51 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania).

Jednocześnie świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez będących wskazanymi osobami lekarzy i lekarzy dentystów zostało wyłączone z katalogu czynności podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania (zob. § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz § 4 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). Wprowadzenie tych zwolnień uzasadnione jest brakiem na rynku technicznych rozwiązań pozwalających na samodzielne korzystanie z kas rejestrujących przez osoby niewidome.

 

 

Przykład

Usług osób niewidomych

Osoba niewidoma (posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług masażu. Od 1 stycznia 2017 r. świadczenie usług masażu przez tę osobę jest zwolnione przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 51 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.


Zmiana 2 – Zwolnienie dla JST 

Od 1 stycznia 2017 r. we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego obowiązuje scentralizowany model rozliczania podatku VAT. W ramach tego modelu jednostki samorządu terytorialnego są, między innymi, podatnikami VAT z tytułu czynności wykonywanych przez samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe, które przed centralizacją rozliczeń VAT były zwolnione z obowiązku ewidencjonowania.

W zakresie tym jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione podmiotowego na podstawie nowego zwolnienia podmiotowego określonego w § 3 ust. 1 pkt 5 nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

 

 

Zmiana 3 – Likwidacja dwumiesięcznego zwolnienia dla rozpoczynających  świadczenie niektórych usług

Poprzednio obowiązujące rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania zawierało zwolnienia obejmujące podatników, którzy rozpoczynali świadczenie niektórych usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania. Zwolnienia te przysługiwały przez dwa miesiące następujące po miesiącu, w którym podatnicy wykonali pierwszą usługę podlegającą bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania. Nowe rozporządzenie podobnych przepisów nie przewiduje.

W konsekwencji podatnicy rozpoczynający po 31 grudnia 2016 r. świadczenie na rzecz osób prywatnych usługi podlegające bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania muszą ewidencjonować ich świadczenie za pomocą kas rejestrujących od samego początku.

 

Przykład

Zwolnienie przy rozpoczęciu działalności
Adwokat w kwietniu 2017 roku otworzy działalność gospodarczą i rozpocznie świadczenie usług prawniczych dla, między innymi, osób prywatnych. Ma on obowiązek ewidencjonowania usług prawniczych świadczonych dla takich osób od samego początku (w poprzednim stanie prawnym obowiązującym w latach 2015-2016 osoba ta rozpoczęłaby ewidencjonowanie na kasie – od 1 lipca 2017 r.).


Zmiana 4 – Wyłączenie obowiązku ewidencjonowania niektórych usług świadczonych na odległość

Obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przewiduje wyłączenie bezwzględnego obowiązku ewidencjonowania świadczenia niektórych usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług prawniczych oraz usług doradztwa podatkowego.

Wyłączenie to  ma zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki, tj.:

1)              usługi świadczone są zgodnie z warunkami określonymi w poz. 39 załącznika do rozporządzenia, tj. świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, oraz

2)              usługa świadczona jest wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub jej rezultat przekazywany jest wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

 

Przykład

Usługi świadczone na odległość
Radca prawny udziela porad prawnych przez Internet. Płatności za te usługi radca prawny otrzymuje w całości na rachunek bankowy (a z ewidencji i dowodów dokumentujących wpłaty jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczą), zaś opracowywane porady przesyła klientom pocztą elektroniczną. Od 1 stycznia 2017 r. świadczenie takich usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania.

 

 

Autor: Tomasz Krywan

Nr 139 - Luty/Marzec 2017 r.
kf 139 okładkaWydanie archiwalne

Zostań subskrybentem publikacji Koszty Podatkowe w praktyce

"Koszty Podatkowe w Praktyce” to gwarancja Twoich bezpiecznych rozliczeń.

Kompleksowo omawiamy każdy wydatek:

  • kiedy można go zaliczyć do kosztów
  • kiedy można odliczyć VAT i jakie są skutki podatkowe
  • jak ująć w księgach rachunkowych dany wydatek.

Zamów bezpłatny numer »

wiper-pixel