Zarejestruj się BEZPŁATNIE w serwisie i korzystaj z porad ekspertów

  • WSZYSTKIE
  • 2020
  • 2019
  • 2018

Dowiedz się, czy uczestnictwo w TFI oznacza obowiązek stosowania dodatkowej dokumentacji

/appFiles/site_128/images/autor/wDqutdf86ET32k1.jpeg

Autor: Maciej Soprych

Dodano: 28 lutego 2017
Dowiedz się, czy uczestnictwo w TFI oznacza obowiązek stosowania dodatkowej dokumentacji

Nowe przepisy o cenach transferowych już sprawiają kłopoty. Przykładowo księgowi nie wiedzą, czy pomiędzy spółkami tworzącymi PGK a funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, w których spółki te są uczestnikami, będą zachodziły powiązania podlegające obowiązkowi dokumentacyjnemu od 1 stycznia 2017 r.

 

Wątpliwości dotyczyły tego, czy pomiędzy spółkami tworzącymi PGK a funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, w których spółki te są uczestnikami, zachodzą powiązania i czy  trzeba będzie sporządzać dokumentację podatkową, o której mowa w art. 9a ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.? Wnioskodawca uważał, że nie.

Zdaniem fiskusa nie można uznać, że spółka nie bierze bezpośrednio udziału w zarządzaniu towarzystwem, a przez to pośrednio w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Zatem, jeżeli spółka posiada bezpośrednie powiązanie z Towarzystwem, to wykazuje również pośrednie powiązanie z zarządzanymi przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi. Tym samym spółki wchodzące w skład PGK również wykazują pośrednie powiązania z funduszami inwestycyjnymi.

W konsekwencji pomiędzy spółkami tworzącymi PGK a funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, w których spółki te są uczestnikami, będą zachodziły powiązania w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.

 

KOMENTARZ EKSPERTA

Zdarza się, że podmioty powiązane zawierają transakcje, których warunki odbiegają od warunków rynkowych. Takie postępowanie może służyć nielegalnej optymalizacji podatkowej i w konsekwencji skutkuje mniejszymi wpływami do budżetu państwa. Ustawodawca wyposażył organy podatkowe w instrumenty mające przeciwdziałać tego typu nadużyciom, nakładając na podmioty powiązane obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych.

 

Obowiązki dokumentacyjne

Krąg podatników zobowiązanych do sporządzania dokumentacji cen transferowych jest bardzo szeroki. Ustawodawca przewiduje bowiem wiele kryteriów, według których należy systematyzować powiązania podlegające obowiązkowi dokumentacyjnemu. Jako kryterium można wskazać charakter osobowy lub charakter kapitałowy powiązania.

 

Powiazania kapitałowe

Właśnie te ostatnie, a więc powiązania kapitałowe, występują najczęściej w obrocie gospodarczym. Do powiązań kapitałowych dochodzi gdy podmiot krajowy bierze udział w zarządzaniu lub kontroli innego podmiotu krajowego albo posiada udział w kapitale innego podmiotu. Powiązania kapitałowe mogą mieć charakter pośredni lub bezpośredni. W niektórych sytuacjach ustalenie, czy podmioty uczestniczące w transakcji są podmiotami powiązanymi przysparza wielu problemów.

Właśnie takie wątpliwości miał podatnik prowadzącym działalność pod spółką akcyjną będący uczestnikiem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego i jednocześnie jedynym akcjonariuszem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Podatnik miał wątpliwości, czy transakcje handlowe z Funduszem Inwestycyjnym należy uznać za transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Zwrócił się więc do organu podatkowego z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej w tej sprawie.

Zdaniem podatnika uczestnik Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego nie jest powiązany z Funduszem ani w sposób bezpośredni – spółka nie posiada udziału w kapitale Funduszu, ani w sposób pośredni, gdyż nie bierze udziału w zarządzaniu funduszem. Funduszem zarządza bowiem Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Zdaniem spółki niespełniony jest również warunek kontroli oraz udziału w kapitale. Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Wskazał bowiem, że akcjonariusz większościowy Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych jest zobowiązany do przedstawienia zamiarów odnośnie przyszłej działalności towarzystwa i zarządzania.

Skoro podatnik posiada 100% udziałów w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, które zarządza Funduszem Inwestycyjnym, to ma wyłączne prawo do powołania i odwołania zarządu Towarzystwa. Zatem ma pośredni wpływ na zarządzanie i pośrednio kontroluje działalność Funduszu Inwestycyjnego. Jest więc podmiotem powiązanym z Funduszem.

 

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 sierpnia 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-714/16-1/BKD.

 

 

Autor: Maciej Soprych

Nr 137 Styczeń 2017 r.
AKF 137 okładkaWydanie archiwalne

Zostań subskrybentem publikacji Koszty Podatkowe w praktyce

"Koszty Podatkowe w Praktyce” to gwarancja Twoich bezpiecznych rozliczeń.

Kompleksowo omawiamy każdy wydatek:

  • kiedy można go zaliczyć do kosztów
  • kiedy można odliczyć VAT i jakie są skutki podatkowe
  • jak ująć w księgach rachunkowych dany wydatek.

Zamów bezpłatny numer »

wiper-pixel