Uwaga: niektórzy przedsiębiorcy mogą liczyć na uproszczenia przy sprawozdaniach za 2019 rok

Uwaga: niektórzy przedsiębiorcy mogą liczyć na uproszczenia przy sprawozdaniach za 2019 rok

Od początku tego roku weszły istotne zmiany związane z wprowadzeniem uproszczeń dla niektórych przedsiębiorców. Zmiany te trzeba stosować w sprawozdaniach za 2019 rok.

Zmiany wprowadzone ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym dotyczą dwóch grup podmiotów:

  • spółek kapitałowych i o podobnej strukturze, czyli spółek komandytowo-akcyjnych i spółek jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej,
  • pozostałych jednostek prowadzących księgi rachunkowe, np. osób
    fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni, spółek jawnych.

Nowe progi pozwalające na uproszczenia

Najważniejszą zmianą jest podniesienie progów uprawniających do skorzystania z uproszczeń sprawozdawczych i uproszczeń w zakresie wyceny dla małych jednostek.

 

Podniesienie następujących progów:


1) 25.500.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego (za 2018 rok próg ten wynosił 17.000.000 zł;
2) 51.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów
i produktów za rok obrotowy (a w 2018 roku próg ten wynosił 34.000.000 zł).
Trzeci próg nie został zmieniony; średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 50 osób.

Podmioty, które spełnią te wymogi mogą korzystać z następujących uproszczeń:

1) klasyfikowanie umów leasingu w sposób uproszczony, tj. według zasad
określonych w przepisach podatkowych (art. 3 ust. 6 uor);
2) stosowanie uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu (art. 28 ust. 4a uor);
3) niestosowanie rozporządzenia ws. instrumentów finansowych (art. 28b
ust. 1 i 2 uor);
4) odstąpienie od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust. 10 i 11 uor).

Nowe wartości mają też zastosowanie dla uproszczenia polegającego na sporządzaniu sprawozdania finansowego według załącznika nr 5.

Kolejne uproszczenia

Nowelizacja wprowadziła też zwiększenie grupy pomiotów, które mogą sporządzać sprawozdania według kryteriów mikro – dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły nie więcej niż 3.000.000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony uor – w roku
obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony w ustawie.

Przedsiębiorstwa mikro oraz małe, a także niektóre organizacje pozarządowe będą mogły dobrowolnie zrezygnować z tworzenia rezerw na zobowiązania i odpisów aktualizujących wartość aktywów, a także dokonywać amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprost według zasad podatkowych.

Z uproszczeń tych nie mogą jednak korzystać spółki objęte dyrektywą ws. rachunkowości, czyli przede wszystkim spółki kapitałowe. Dodatkowo przepisy nowelizujące przewidują, że zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będą podlegać przechowywaniu przez co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie. Poprzednio podlegały one trwałemu przechowywaniu. Dzięki temu obniżą się koszty przechowywania dokumentacji.

Układ bilansu po nowemu

Nowelizacja wprowadziła też modyfikację w układzie bilansu w załączniku nr 1 i 5. W załączniku nr 1 do w części „Bilans” w „Pasywa” w lit. A dodano pozycję:


IV. „Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów.

Załącznik nr 5 do uor w części „Bilans” w „Pasywa” w lit. A otrzymał brzmienie:

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów.

Elektroniczne składanie sprawozdań

Zmiany, jakie zostały wprowadzone w rachunkowości w 2019 roku to także modyfikacje w zakresie składania elektronicznie sprawozdań finansowych. Kluczowe regulacje nakładające obowiązek przygotowania sprawozdania w wersji elektronicznej weszły w życie od 1 października 2018 r., ale od kwietnia 2019 roku umożliwiono szerszemu kręgowi osób składanie w imieniu zarządu sprawozdań do KRS. Do KRS składa się wersję wg schematów xml. Musi być to ostatnia wersja opatrzona przez osoby wskazane w art. 52 ust. 1 uor podpisami elektronicznymi.

 

Zapamiętaj!

Jeśli podpisany plik był podpisem ePUAP, to podpisy są nadpisane w schemacie xml. Jeśli ktoś podpisywał podpisem kwalifikowanym, to pojawiał się oddzielny plik, który też trzeba dołączyć. W wersji xml składa się także sprawozdanie z badania.

Trzeba również pamiętać, że sprawozdanie z działalności podpisane elektronicznie składa się w takim formacie, w jakim je przygotowano, np. doc, pdf. Z kolei uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i o podziale zysku dołącza się w formie skanów – kopii pdf. Potem wszystkie dokumenty podpisuje jedna osoba fizyczna, której PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator. Od kwietnia 2019 roku może to też być adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny.

 

Autor: Katarzyna Trzpioła

Niepoprawne odwołanie. Spróbuj jeszcze raz

Co o nas mówią?

100% rozwiązań, których potrzebują księgowi!

Żadnych podstawowych rzeczy, o których doskonale wiemy. Tylko esencja – naprawdę praktyczne wskazówki i zmiany, zmiany, zmiany... – to, co chcemy i musimy wiedzieć: szczegółowe wyjaśnienia podstaw prawnych, interpretacje doradców podatkowych.

Damian Zajączkowski


Zaoszczędzisz mnóstwo czasu
i pozbędziesz się dylematów

Już od kilku lat korzystam z Państwa publikacji. Są one bardzo rzeczowe, konkretne, fachowe. Zawsze mogę znaleźć odpowiedź na nurtujący problem. Napisane są fachowym, przystępnym i zrozumiałym językiem.
I dostępne w przystępnej cenie.

Monika Ciemerys


Wsparcie ekspertów i przejrzyste rozwiązania

„Doradca VAT” to najbardziej cenny przewodnik po zagadnieniach VAT-u, najbardziej na czasie, zahaczający o wiele zagadnień powiązanych, np. o ordynację podatkową. Odpowiedzi na pytania są udzielane błyskawicznie. "Doradca VAT" jest tak cenny dla pracy księgowego, że trudno to wyrazić słowami.
Bardzo cenne są przekrojowe i porządkujące wiedzę opracowania kompleksowe tematów vatowskich w odrębnych publikacjach.

Jolanta Chudzik

Biblioteka finansowo-księgowa

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel