Poznaj konsekwencje zmian przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Poznaj konsekwencje zmian przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

W dniu 1 stycznia 2019 roku wszedł w życie ogromny pakiet zmian w prawie podatkowym. Część zmian to daleko idące modyfikacje obecnie istniejących przepisów (np. nowe rozliczenia samochodów służbowych i leasingowanych), a część to zupełne nowe rozwiązania, niespotykane wcześniej w polskim prawie podatkowym (np. kontrowersyjny Exit Tax czy ulga IP box dla innowacyjnych przedsiębiorstw).  Aby nie pogubić się w gąszczu zmian – przygotowaliśmy ich praktyczne zestawienie.

 

 

OBSZAR

ZMIANA

KONSEKWENCJE

IP box (PIT/CIT)

Wprowadzenie preferencyjnej - 5% stawki podatkowej dla dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów, usług, praw majątkowych powstałych w wyniku wdrożenia opracowanej przez podatnika własności intelektualnej (IP) – pod warunkiem objęcia ich ochroną praw własności intelektualnej.

Wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji w celu wyodrębnienia kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo rozwojowej.

„Zamknięcie” łańcucha wartości związanego z procesem tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań.

Zapobieganie lokowaniu posiadanych praw własności intelektualnej w krajach, które oferują niższe opodatkowanie.

Exit Tax (PIT/CIT)

Wprowadzenie opodatkowania dla niezrealizowanych zysków związanych z przeniesieniem przez podatnika do innego państwa swoich aktywów.

Stawki przewidziane dla Exit tax będą wynosić odpowiednio:

19% - stawka przewidziana dla tzw. biznesu (gdy ustalana jest wartość podatkowa składników majątku);

3% - dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku).

Ustanowienie opodatkowania względem:

- przeniesienie składnika majątku (też Przedsiębiorstwa lub Zorganizowanej części przedsiębiorstwa tzw. ZCP) poza terytorium Polski w wyniku, którego Polska w całości lub części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu;

- zmiana rezydencji przez rezydenta w Polsce, w wyniku którego Polska traci w całości lub części prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku (np. akcji/udziałów) będącego własnością tego podatnika;

- w przypadku składnika niezwiązanego z działalnością gospodarczą, podlega opodatkowaniu jedynie zmiana rezydencji w zakresie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, udziałów, akcji, papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz tytułach uczestnictwa w funduszach (tj. majątek osobisty).

W przypadku przenoszenia składnika majątku za granicę, podatkiem tym ma zostać objęta wartość aktywów podatnika przekraczająca 4 mln złotych.

W przypadku zmiany rezydencji podatkowej ustawa nie jest dość precyzyjna w tym zakresie.

Zgodnie z wykładnią uchwalonych przepisów wydaje się, że taki limit nie istnieje. Zatem każdy kto dłużej niż 5 lat był polskim rezydentem podatkowym w przypadku utraty rezydencji będzie objęty exit tax’em bez względu na wartość swojego majątku.

Spadek atrakcyjności zmiany rezydencji podatkowej przez polskich podatników oraz inwestowania zagranicą.

Niejasność w kwestii stosowania limitu oraz powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany rezydencji podatkowej.

Podatek u źródła (CIT)

Zmiana zasad dotyczących rozliczania podatku u źródła od: dywidend, odsetek, należności licencyjnych, płatności za usługi.

Wprowadzenie nowej definicji rzeczywistego właściciela (beneficjenta).

Wprowadzenie nowego mechanizm rozliczenia podatku u źródła (WHT) w postaci procedury zwrotu na wniosek.

Wprowadzenie zasady obowiązku pobrania podatku od kwoty powyżej 2.000.000zł liczonej łącznie w skali roku. Ministerstwo Finansów w opublikowanych rozporządzaniach ograniczyło stosowania ww. zasad w wypadku płatności na rzecz:

- polskich rezydentów oraz

- nierezydentów, gdy zawarta z danym państwem umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania określa zasady opodatkowania dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych oraz daje podstawę do wymiany informacji podatkowych (nie wszystkie bowiem umowy zawarte przez Polskę regulują tę kwestię).

Planowane jest wprowadzenie nowych obowiązków przy wypłatach dla rezydentów i nierezydentów od 1 lipca 2019 r.

Zaostrzenie wymogów oraz sankcji dotyczących zwolnienia z podatku u źródła i obniżonych stawek z umów międzynarodowych.

Wzrost obciążenie polskich spółek dokonujących płatności za granicę lub dla zagranicznych odbiorców. 

Zwiększenie zakresu odpowiedzialności członków zarządu.

Leasing, amortyzacja oraz koszty samochodów osobowych (PIT/CIT)

Ustanowienie limitu dla leasingu operacyjnego pojazdów osobowych. w wysokości:

- 150.000 zł względem samochodów spalinowych i hybryd – 225.000 zł dla samochodów elektrycznych.

Podniesienie limitu amortyzacji w przypadku nabycia pojazdów osobowych do kwoty 150.000 zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz 225.000 zł dla samochodów elektrycznych.

Zmiana rozliczania kosztów dla samochodów eksploatowanych w ramach firmy oraz prywatnie. W przypadku aut osobowych użytkowanych firmowo i prywatnie kosztem będzie 75% wydatków eksploatacyjnych (serwis, naprawy, paliwo).

Spadek opłacalności dla leasingowania droższych samochodów osobowych.

Wzrost faktycznych kosztów eksploatowania samochodów osobowych przez przedsiębiorców.

Waluty wirtualne (PIT/CIT)

Wprowadzenie stałej stawki podatku od dochodów z kryptowalut. Stawka ta wyniesie 19% i dotyczyć będzie dochodu powstałego w wyniku wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna. Stawka 19% będzie obowiązywać niezależnie od tego czy podatnik prowadzi działalność gospodarczą czy nie.

Wprowadzenie zasady polegającej na tym, że straty z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie pomniejszają dochodu w następnych latach podatkowych, ale koszty nieodliczone w danym roku powiększają pulę kosztów w roku następnym.

Wyłączenie z opodatkowania transakcji zamiany jednej kryptowaluty na inną. W związku z tym dojdzie także do wyłączenie z katalogu kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zamianą waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną.

Wprowadzenie obowiązku dokumentacyjnego raportowania w deklaracji PIT-38 każdego nabycia waluty wirtualnej.

Ujednolicenie zasad opodatkowania dochodów wynikających z obrotu kryptowalutami.

Mali podatnicy (CIT/PIT)

Wprowadzenie nowej stawki 9% CIT dla dochodów innych niż zyski kapitałowe uzyskanych przez małych podatników.

Podwyższenie w 2020 roku – z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro – limitu przychodów pozwalający uznać dany podmiot a za małego podatnika dla celów podatków CIT.

Częściowy spadek obciążeń podatkowych dla małych podatników.

Zwiększenie liczby podmiotów mogących korzystać z preferencji podatkowych.

Wynagrodzenie najbliższej rodziny (PIT)

Ustanowienie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń wypłacanych na rzecz najbliższej rodziny.

Poprawienie sytuacji płatników PIT zatrudniających najbliższą rodzinę.

Odliczenie straty (PIT/CIT)

Podwyższenie limitu dla rozliczania straty – zarówno podatnicy PIT jak i CIT będą mogli odliczyć do 5.000.000 zł straty. Pozostałą część odejmą na zasadach ogólnych, czyli w ciągu kolejnych pięciu lat - przy czym w żadnym z lat odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 50% kwoty straty.

Wprowadzona zmiana pozwoli na obniżenie podatku w wyższym wymiarze w kolejnym roku podatkowym, zamiast rozbijania rozliczenia na mniejsze kwoty i rozciągania go w czasie.

Ceny transferowe (PIT/CIT)

Najważniejsze zmiany:

- ustanowienie nowego rozdziału w ustawie o CIT poświęconemu wyłącznie cenom transferowym.

- wprowadzenie nowych limitów dla odliczania kosztów finansowania i usług wewnątrzgrupowych w zakresie: limitu dotyczącego możliwości odliczania kosztów usług i licencji wewnątrzgrupowych.

- dopuszczenie możliwości zastosowania innych niż wymienionych w ustawie metod, w tym również technik wyceny, dla określenia przychodów lub kosztów uzyskania przychodów przez podatnika w transakcjach kontrolowanych (dla uzasadnionych przypadków)

- uregulowanie zasad dotyczących wynagradzania za świadczenie usług o niskiej wartości dodanej

- odstąpienie od określania oprocentowania pożyczek udzielanych między podmiotami powiązanymi w sytuacji, gdy oprocentowanie tych pożyczek zostanie ustalone w oparciu o stopę bazową i marżę.

- wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu local file oraz złożeniu informacji o cenach transferowych do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego oraz do 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych.

- nowy sposób raportowania sprawozdań CIT/TP oraz PIT/TP na formularz TP-R składany w formie elektronicznej, który ma za zadanie zwiększyć efektywność typowania podatników do kontroli

Zwiększenie przejrzystości zasad dotyczących oraz ujednolicenie zasad dokumentowania cen transferowych.

Potencjalny spadek liczby podmiotów zobowiązanych do dokumentacji cen transferowych.

REIT (PIT/CIT)

Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego terminu dla firmy inwestującej w najem nieruchomości – F.I.N.N.

Dla spółek F.I.N.N. oraz spółek zależnych przewidziano:

- możliwość droczenia obowiązku podatkowego z tytułu uzyskiwanych przez F.I.N.N. dochodów m.in. z najmu nieruchomości czy zbycia nieruchomości – do czasu wypłaty dywidendy akcjonariuszom. 

- możliwość stosowania 8,5 % stawki CIT od dochodów uzyskanych przez spółki typu F.I.N.N. z najmu nieruchomości mieszkalnych.

- zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów spółek zależnych – z tytułu uzyskanych z najmu i zbycia nieruchomości mieszkalnych.

Umożliwienie określonym firmom inwestowania na rynku nieruchomości komercyjnych.

Potencjalny wzrost atrakcyjności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości komercyjnych oraz wzrost zaangażowania krajowego kapitału prywatnego na tym rynku.

Dziedziczenie nieruchomości (PIT)

Skrócenie okresu, po upływie którego będzie możliwość sprzedaż nieruchomości bez PIT. Pięcioletni okres, po upływie którego wolno sprzedawać nieruchomość bez PIT, ma być liczony od daty jej nabycia lub wybudowania przez spadkodawcę.

Wydłużenie okresu na przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na własny cel mieszkaniowy do 3 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży nabytej nieruchomości. 

Ułatwienie obrotu nieruchomościami lub prawami nabywanymi wskutek dziedziczenia przez spadkobierców.

Wspólne rozliczanie podatku (PIT)

Umożliwienie wspólnego rozliczenia PIT także po przekroczeniu terminu na złożenie deklaracji rocznej.

Ułatwienie procesu wspólnego rozliczania PIT przez małżonków.

Ulga termomodernizacyjna (PIT)

Ustanowienie nowej ulgi dla osób fizycznych. Ulga termomodernizacyjna będzie możliwa do odliczenia od dochodu przez trzy lata do wysokości 53.000 zł.

Ulga podatkowa obejmie wyłącznie termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym wymianę kotłów na paliwo stałe.

Zmiana może zachęcić podatników do wymiany instalacji grzewczej.

Wprowadzenie ulgi może spowodować spadek wpływów na rzecz gmin.

Danina solidarnościowa (SFWON)

Ustanowienie nowego obowiązku podatkowego w postaci daniny solidarnościowej.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy jej obliczenia, którą stanowi nadwyżka ponad 1.000.000 zł sumy dochodów.

Wprowadzenie obowiązku składania deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego i w tym terminie będą miały obowiązek wpłacić daninę solidarnościową.

Wzrost obciążenia podatkowego dla najbogatszych podatników PIT.

Usługa „Twój e-PIT” (PIT)

Wprowadzenie usługi „Twój e-PIT”. Zgodnie z założeniami ustawy, KAS od 2019 roku (w rozliczeniach za 2018 rok) będzie przygotowywać w wersji elektronicznej deklaracje PIT-37 i PIT-38.

Deklaracje będą przygotowywane na podstawie informacji od płatników oraz złożonych za rok ubiegły zeznań podatkowych w zakresie wskazanych odliczeń i ulg (np. ulga na dzieci).

Ułatwienie dla pewnej grupy podatników procesu składania deklaracji PIT.

Nowe obowiązki płatnika (PIT)

Skrócenie czasu na przesłanie przez płatników informacji PIT-11 i PIT-8c do urzędów skarbowych – z końca lutego na koniec stycznia.

Ustanowienie obowiązku składania drogą elektroniczną informacji podatkowych przez spółki.

Zmiana zasad płacenia zaliczek od dochodu z pracy. Za miesiąc, w którym pracownik przekroczy próg dochodowy 85.528 zł, pracodawca będzie musiał pobrać zaliczkę od nadwyżki według stawki 32% – od 2020 roku.

Zwiększenie „obciążenia” płatników PIT wynikającego ze skróconego czasu składania informacji.

Ułatwienie procesu przesyłania informacji do urzędów skarbowych.

Autor: Krzysztof Gołąbek

Niepoprawne odwołanie. Spróbuj jeszcze raz

Co o nas mówią?

100% rozwiązań, których potrzebują księgowi!

Żadnych podstawowych rzeczy, o których doskonale wiemy. Tylko esencja – naprawdę praktyczne wskazówki i zmiany, zmiany, zmiany... – to, co chcemy i musimy wiedzieć: szczegółowe wyjaśnienia podstaw prawnych, interpretacje doradców podatkowych.

Damian Zajączkowski


Zaoszczędzisz mnóstwo czasu
i pozbędziesz się dylematów

Już od kilku lat korzystam z Państwa publikacji. Są one bardzo rzeczowe, konkretne, fachowe. Zawsze mogę znaleźć odpowiedź na nurtujący problem. Napisane są fachowym, przystępnym i zrozumiałym językiem.
I dostępne w przystępnej cenie.

Monika Ciemerys


Wsparcie ekspertów i przejrzyste rozwiązania

„Doradca VAT” to najbardziej cenny przewodnik po zagadnieniach VAT-u, najbardziej na czasie, zahaczający o wiele zagadnień powiązanych, np. o ordynację podatkową. Odpowiedzi na pytania są udzielane błyskawicznie. "Doradca VAT" jest tak cenny dla pracy księgowego, że trudno to wyrazić słowami.
Bardzo cenne są przekrojowe i porządkujące wiedzę opracowania kompleksowe tematów vatowskich w odrębnych publikacjach.

Jolanta Chudzik

Biblioteka finansowo-księgowa

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel