Jak rozliczać kosztowo wydatki na związki zawodowe w firmie

Jak rozliczać kosztowo wydatki na związki zawodowe w firmie

Przepisy nakładają na pracodawców wiele obowiązków związanych z funkcjonowaniem związków zawodowych w ich zakładach pracy. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia różnego rodzaju wydatków i wątpliwościami dotyczącymi ich podatkowej kwalifikacji. Warto więc przyjrzeć się tego typu kosztom. 

 

CIT – Jak rozliczyć kosztowo wydatki na udostępnienie związkowi zawodowemu pomieszczeń i urządzeń firmy?

VAT – Czy nieodpłatne użyczenie lokalu związkowi zawodowemu, wywołuje skutki w VAT?

UOR – Jak ująć w księgach rachunkowych wydatki na związki zawodowe?

 

Koszty udostępnienia pomieszczeń i urządzeń

 

Aby zakładowa organizacja związkowa mogła realizować swoje zadania wynikające z ustawy o związkach zawodowych, musi mieć zapewnione odpowiednie warunki, m.in. lokalowe. Dlatego ustawodawca nałożył na pracodawców obowiązek udostępnienia zakładowym organizacjom związkowym pomieszczeń i urządzeń technicznych niezbędnych do prowadzenia ich działalności. Wynika on z art. 33 ustawy o związkach zawodowych. Przy czym przepisy nie wskazują, na jakich warunkach ma się to odbywać, tj. odpłatnie czy nieodpłatnie, ani jakie ma to być pomieszczenie oraz wyposażenie. Ustalenie tych warunków pozostawiono zainteresowanym stronom, które na tę okoliczność powinny zawrzeć stosowną umowę (zaś od 1 stycznia 2019 r. w ww. przepisie jest także mowa o zbiorowym układzie pracy). W praktyce warunki te będą zależeć od możliwości pracodawcy, wielkości zakładu pracy oraz ilości członków organizacji.

 


Zapamiętaj!

W świetle wyjaśnień organów podatkowych oraz orzecznictwa sądowego, wydatki poniesione przez zakład pracy w związku z nieodpłatnym udostępnieniem pomieszczeń i urządzeń technicznych organizacji związkowej – nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

 

Chodzi tutaj nie tylko o różnego pomieszczenia wraz z umeblowaniem (np. pomieszczenie biurowe, sale konferencyjne itp.), ale również o firmowe samochody oraz telefony, komputery, drukarki itp. Jako argument przemawiający za zakazem ujmowania wspomnianych wydatków w kosztach podatkowych pracodawcy fiskus na ogół akcentuje brak związku między ich poniesieniem a osiąganymi przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, jak również z zachowaniem bądź zabezpieczeniem źródeł tych przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT). Stanowisko to podzielają także sądy administracyjne. Na przykład Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 sierpnia 2009 r. (sygn. akt II FSK 517/08) wypowiedział się, że „bezpłatna pomoc organizacyjna udzielana związkom zawodowym nie ma żadnego związku z przychodami pracodawcy. Dlatego też wydatki na udzielanie takiej pomocy nie są dla niego kosztami podatkowymi”.

 

Fiskus podkreśla, że działająca w zakładzie pracy organizacja związkowa jest odrębnym i działającym niezależnie od pracodawcy podmiotem prawnym, co jednoznacznie wynika z art. 1 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. W konsekwencji ponoszenie wydatków na funkcjonowanie organizacji związkowej w rzeczywistości służy w takim przypadku innemu podmiotowi, a nie zakładowi pracy, w którym ta organizacja działa (por. interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 maja 2014 r., nr IPTPB3/423-77/14-2/IR). Jest to o tyle istotne, że obydwa wskazane podmioty, tj. pracodawca i organizacja związkową, mają rozbieżne interesy.

 

Okiem sądu

„(…) Co do zasady interesy pracodawcy i pracowników, w imieniu których występować będzie związek zawodowy, nie są zbieżne. O ile pracodawca zmierza zwykle do zwiększania przychodów i zmniejszania kosztów ich uzyskania, w tym również kosztów pracy, o tyle związki zawodowe dążą zwykle do zwiększania wynagrodzeń za pracę, poprawy warunków pracy i socjalnych, co zwykle, w razie spełnienia żądań, skutkuje podniesieniem kosztów działalności pracodawcy. Wspieranie finansowe związków zawodowych nie przekłada się w związku z tym na zwiększenie przychodów pracodawcy, a co najwyżej, na poprawę warunków prowadzenia przez te związki działalności na terenie zakładu pracy”.

Wyrok NSA z 27 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1460/11.

Wydatek na związek zawodowy nie jest kosztem podatkowym

Przeciwko uznawaniu omawianych wydatków za koszty uzyskania przychodów przemawia także okoliczność, że ustawa o związkach zawodowych nie przesądza o tym, że zapewnianie przez pracodawcę wspomnianych świadczeń na rzecz zakładowej organizacji związkowej powinno mieć nieodpłatny charakter. Przepisy milczą na ten temat co oznacza, że udostępnienie takiej organizacji pomieszczeń i urządzeń technicznych może być zarówno nieodpłatne, jak też odpłatne. Nie można więc stwierdzić, że do ponoszenia tych wydatków bez żadnego ekwiwalentu ze strony organizacji związkowej obligują przedsiębiorcę przepisy obowiązującego prawa (tak jak to jest np. w przypadku świadczeń bhp).

 

Udostępnienie biura dla Związku Zawodowego

Przykład

W przedsiębiorstwie produkcyjnym „A” działa zakładowa organizacja związkowa. Do realizacji zadań wynikających z ustawy o związkach zawodowych zakład pracy udostępnił jej nieodpłatnie pomieszczenie biurowe wyposażone w meble, komputer z drukarką oraz telefon. Poniesionych z tego tytułu wydatków, w tym m.in. kosztów usług telekomunikacyjnych związanych z używaniem telefonu, wydatków na zakup papieru oraz tonera do drukarki, jak również kosztów serwisu tego urządzenia jednostka nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów.  

 

Analiza orzecznictwa sądowego oraz wyjaśnień fiskusa prowadzi również do wniosku, że ryzykowne będzie także zaliczanie do kosztów podatkowych opłat za media (woda, gaz, energia elektryczna) dostarczane do lokali nieodpłatnie udostępnionych organizacji związkowej oraz kosztów usług bankowych, księgowych, ubezpieczeniowych itp. na ich rzecz. Wprawdzie można bronić stanowiska, że omawiane wydatki mają związek z działalnością gospodarczą pracodawcy i wynikają z przepisów obowiązującego prawa – co uzasadniałoby ich zaliczanie do kosztów podatkowych przedsiębiorcy, jednakże wziąwszy pod uwagę dotychczasową linię interpretacyjną – szanse na to, że w razie ewentualnej kontroli fiskus odniesie się do tych argumentów ze zrozumieniem, są w istocie niewielkie.

 

Amortyzacja wyłączona z kosztów

To jednak nie wszystko, ponieważ korzystanie przez związek zawodowy z budynków albo ich części oraz innych składników majątku pracodawcy, wpływa również na możliwość potrącania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od ich wartości początkowej, jeżeli stanowią środki trwałe w firmie. Jest to konsekwencją brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c ustawy o CIT (art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. c ustawy o PIT), które wyłącza ze wspomnianych kosztów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do nieodpłatnego używania – za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca nieodpłatnie przekazał organizacji związkowej do wyłącznego korzystania określone urządzenia zaliczone do środków trwałych w firmie, to wartość dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych będzie musiał wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów.

Udostępnienie samochodu

Przykład

Przedsiębiorstwo „X” posiada środek trwały w postaci samochodu osobowego. Na podstawie zawartej umowy, w okresie od lutego do października samochód ten został udostępniony związkowi zawodowemu do nieodpłatnego używania przez członków tej organizacji, w celu realizacji zadań określonych w ustawie o związkach zawodowych. W tej sytuacji odpisy amortyzacyjne od wspomnianego samochodu za te miesiące nie będą dla firmy „X” kosztami uzyskania przychodów.

W przypadku, gdy przedmiotem takiego nieodpłatnego udostępnienia będą lokale lub części budynków bądź budowli, to niezbędne będzie proporcjonalne zmniejszenie wartości odpisów uznawanych za koszty podatkowe, z uwzględnieniem powierzchni udostępnionego organizacji budynku (lokalu). Na konieczność uwzględnienia takich proporcji przy zwracały również uwagę organy podatkowe.

Pod lupą fiskusa

„(…) Mając (…)  na uwadze racjonalność ustawodawcy, który zastosował w ramach ogólnej definicji kosztów podatkowych obiektywne kryterium związku kosztów z przychodami (art. 15 ust. 1 ustawy), dotyczące również amortyzacji nieruchomości przekazanych do odpłatnego i nieodpłatnego używania, istnieje uzasadnienie do wyeliminowania z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych ustalonych proporcjonalnie do udziału udostępnionej nieodpłatnie powierzchni w stosunku do całej powierzchni środka trwałego (nieruchomości) w okresie jego nieodpłatnego przekazania”.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 stycznia 2010 r. nr IPPB5/423-669/09-2/PJ.

Natomiast dla organizacji związkowej, która otrzymała świadczenie w postaci nieodpłatnego udostępnienia  pomieszczeń i urządzeń technicznych, jego wartość będzie przychodem (dochodem), który jednakże w przypadku ich wykorzystania  do działalności statutowej tej organizacji będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT. Przypomnijmy, że na podstawie wspomnianego przepisu wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są dochody m.in. związków zawodowych – w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Wynagrodzenia działaczy związkowych

 

Pewne wątpliwości mogą się pojawić także przy rozliczaniu wynagrodzeń pracownikom będącym członkami związku zawodowego. To dlatego, że na wniosek zarządu zakładowej organizacji związkowej pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie tej organizacji (art. 31 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych). Przy czym w zależności od wniosku organizacji związkowej zwolnienie od pracy, o którym mowa, może być udzielone z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub bezpłatnie (art. 31 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych w dotychczasowym brzmieniu). W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę. Natomiast za czas, gdy pracy nie wykonywał, zachowuje on prawo do wynagrodzenia jedynie wtedy, gdy tak stanowią przepisy prawa pracy. Ponieważ źródłem prawa pracy jest również ustawa o związkach zawodowych (co wynika z art. 9 Kodeksu pracy) – pracownik, który nie wykonuje pracy z powodu jego oddelegowania do pełnienia funkcji w zakładowej organizacji związkowej, nie traci przez to prawa do wynagrodzenia.


Zapamiętaj!

Wydatki poniesione z zatrudnieniem takiego pracownika, w tym należna mu część wynagrodzenia przypadającą na czas pełnienia przez niego funkcji w organizacji związkowej – mogą być przez pracodawcę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Co istotne, akceptację dla takiej kwalifikacji omawianych wydatków wyrażały również organy podatkowe, o czym przekonuje m.in. treść interpretacji indywidualnych: dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 listopada 2010 r. (nr IBPBI/2/423-1091/10/MO), dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 maja 2012 r. (nr IPTPB3/423-59/12-2/IR), dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 lipca 2013 r. (nr IPPB5/423-244/13-6/JC) i dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 grudnia 2013 r. (nr ILPB3/423-436/13-2/JG). 

Istotny jest przedmiot szkolenia

 

Odrębną kategorią wydatków, które mogą być brane pod uwagę pod kątem kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów, są koszty szkoleń członków zakładowej organizacji związkowej. Wprawdzie przepisy nie obligują pracodawców do ponoszenia tego rodzaju wydatków, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca na podstawie porozumienia z tą organizacją zobowiązał się do pokrywania kosztów udziału jej członków w różnego rodzaju szkoleniach, zarówno na miejscu jak i wyjazdowych. Natomiast dopuszczalność ujęcia tych wydatków w kosztach pracodawcy będzie zależeć od rodzaju szkolenia.

Zapamiętaj!

Jeżeli szkolenie pracownika dotyczy ściśle jego działalności związkowej, to poniesionych na ten cel wydatków pracodawca nie będzie miał prawa zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Wydatki te nie będą bowiem ponoszone w związku z realizacją zadań ustawowych ani wykazywać związku z tą działalnością oraz z osiąganymi przez przedsiębiorcę przychodami.

Nie ma natomiast formalnych przeszkód, aby przedsiębiorca zaliczał do wspomnianych kosztów wydatki dotyczące szkoleń członków związku zawodowego, które można zakwalifikować do kategorii ogólnych kosztów pracowniczych.  Dotyczy to np. szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), które pracodawca ma zapewnić wszystkim pracownikom, a więc również tym, którzy czasowo nie świadczą pracy ze względu na oddelegowanie ich do pełnienia funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej.

 

Nie każda podróż spowoduje zmniejszenie przychodów

 

Organy podatkowe jako koszty uzyskania przychodów kwestionują natomiast wydatki ponoszone przez pracodawców w związku z podróżami działaczy związków zawodowych, które są odbywane w związku z członkostwem w tych organizacjach. Dotyczy to w szczególności kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia tych osób, w tym diet. Zdaniem fiskusa nie są to bowiem wydatki związane z osiąganymi przez firmę przychodami ani z zachowaniem i zabezpieczeniem źródeł tych przychodów. Nie spełniają więc warunków do uznania ich za koszty podatkowe, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o PIT (art. 22 ust. 1 ustawy o CIT).

Tak jak w odniesieniu do niektórych szkoleń, o których była mowa wcześniej, istotne znaczenie ma tutaj formalna odrębność organizacji związkowej od zakładu pracy, w której związek działa, a także okoliczność, że pokrywanie kosztów wskazanych wyjazdów nie odbywa się w ramach realizacji ustawowych obowiązków. Na brak podstaw do ujmowania tego rodzaju wydatków w kosztach podatkowych pracodawcy wskazywały również organy podatkowe, w tym m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 4 lutego 2009 r. (nr ITPB3/423-633/08/MT) oraz dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 9 maja 2012 r. (nr IBPBI/2/423-130/12/PC).

Pod lupą fiskusa
(…) Ponoszenie wydatków w postaci wypłacanych działaczom związków zawodowych kosztów związanych z podróżami (delegacje, noclegi oraz bilety), dotyczących wyjazdów odbywanych w celach uczestniczenia w spotkaniach tej organizacji poza siedzibą pracodawcy, nie mają na celu osiągania przychodów, ani zachowania albo zabezpieczenia źródła ich uzyskiwania. W szczególności, nie stanowią one realizacji obowiązków ustawowych, ciążących na wnioskodawcy, zatem, przedmiotowe wydatki nie spełniają przesłanek uznania je za koszty uzyskania przychodów, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT”.

 

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 maja 2012 r., nr IBPBI/2/423-130/12/PC.

 

Z drugiej strony członkostwo pracowników w organizacji związkowej nie ma wpływu na rozliczanie ich podróży służbowych odbywanych w ramach zwykłych obowiązków pracowniczych. W takich przypadkach, ze względu na to, że podróż służbowego pracownika jest związana z jego pracą i osiąganymi przez firmę przychodami, poniesione z tego tytułu wydatki pracodawca będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. To samo dotyczy delegacji „zwykłych” (tj. niezrzeszonych) pracowników, które wiążą się z działalnością związków zawodowych.

Wydatki na delegację

Przykład

Działacze zakładowej organizacji związkowej w Spółce „B” często uczestniczą w spotkaniach związku zawodowego, które odbywają w różnych miejscowościach na terenie kraju. Do udziału w nich spółka – za obopólną zgodą – dodatkowo deleguje pracownika niebędącego członkiem organizacji związkowej, aby zdawał relacje z tych spotkań, w kwestiach mających znaczenie dla tej jednostki jako przedsiębiorcy i pracodawcy. Wydatki związane z delegacjami, w tym noclegami i biletami za przejazd, spółka potrąca w kosztach uzyskania przychodów jedynie w części odnoszącej się do wspomnianych pracowników. Natomiast wydatków w części dotyczącej wyjazdów przedstawicieli załogi będących członkami organizacji związkowej nie ujmuje we wspomnianych kosztach – kierując się wskazówkami zawartymi w piśmie dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 maja 2012 r. (nr IBPBI/2/423-130/12/PC) jednostka nie zalicza do kosztów podatkowych.

Czy nieodpłatne użyczenie lokalu wywołuje skutki w VAT

 

Realizacja obowiązków pracodawcy związanych z ustawą o związkach zawodowych wywołuje wiele wątpliwości także na gruncie przepisów o VAT. Dotyczy to w szczególności nieodpłatnego udostępniania związkowcom pomieszczeń i urządzeń technicznych niezbędnych do prowadzenia ich działalności. Można się spotkać z poglądami, że ponieważ w takiej sytuacji dochodzi do nieodpłatnego świadczenia usług na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika, to znajdzie tutaj zastosowanie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, nakazujący traktowanie tych świadczeń jako odpłatnych. W konsekwencji, w razie spełnienia przewidzianych we wskazanym przepisie warunków, należy rozpoznać z tego tytułu obowiązek podatkowy w VAT. Analogiczne skutki, na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, spowoduje nieodpłatne przekazanie związkowcom należących do przedsiębiorstwa towarów. 

Obecnie częściej prezentowane jest jednak stanowisko, że ponieważ udostępnienie związkom zawodowym np. pomieszczeń biurowych z wyposażeniem wynika z przepisów obowiązującego prawa, to ma związek z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. W konsekwencji nie może być traktowane jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, a co za tym idzie – nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Poglądy takie były wyrażane także przez organy podatkowe, na co wskazuje np. treść interpretacji indywidualnych: dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 listopada 2011 r. (nr IBPP1/443-1278/11/AZb) i z 28 maja 2012 r. (nr IBPP1/443-157/12/ES), dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 września 2011 r. (nr ILPP2/443-894/11-2/EN), czy dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 grudnia 2013 r. (nr IPPP2/443-989/13-3/KG).

Czy firma odliczy VAT od świadczeń dla związków zawodowych

Co jednak z odliczaniem VAT przez podatników dokonujących tego rodzaju świadczeń? Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów (w broszurze informacyjnej pt. „Zasady odliczania podatku od towarów i usług przez podatników prowadzących działalność o charakterze mieszanym, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2016 r.” – zamieszczonej na jego stronie internetowej) w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania VAT. Towarzyszą one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu VAT, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Do działań takich resort finansów zaliczył m.in. obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o związkach zawodowych, np. udostępnienie pomieszczeń i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy.


Zapamiętaj!

W konsekwencji u pracodawcy, który np. nieodpłatnie udostępnił związkowi zawodowemu pomieszczenia czy urządzenia, nie spowoduje to obowiązku odliczania VAT z zastosowaniem proporcji na zasadach przewidzianych w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT (tj.  w przypadku, gdy podatnik nabywa towary czy usługi wykorzystywane do działalności gospodarczej oraz celów pozostających poza zakresem tej działalności).

Podatek od towarów i usług będzie więc w takim przypadku przez pracodawcę odliczany na zasadach ogólnych, określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT (por. interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 maja 2012 r., nr IBPP1/443-157/12/ES).

UOR

 

Jak ująć w księgach rachunkowych wydatki na związki zawodowe

 

Z ustawą o związkach zawodowych wiążą się dla pracodawców także inne obowiązki, np. dotyczące funkcjonowania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych (PKZP). Na możliwość tworzenia takich kas w zakładach pracy wskazuje art. 39 ust. 1 wspomnianej ustawy, w którym dodano, że nadzór społeczny nad tymi kasami sprawują związki zawodowe. Szczegółowe zagadnienia w zakresie działania PKZP uregulowano w przepisach wykonawczych do omawianej ustawy. Na ich podstawie zakłady pracy ma obowiązek świadczyć pomoc wspomnianym kasom, m.in. w zakresie:

  • zapewnienia odpowiednich pomieszczeń,
  • transportu pieniędzy z banku,
  • prowadzenia księgowości,
  • obsługi kasowej i prawnej,
  • dostarczania druków i formularzy,
  • odprowadzania wpłat na rachunek bankowy PKZP itp.

Ponoszone z tego tytułu wydatki, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania rachunku bankowego PKZP, pracodawcom wolno zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, co potwierdzały również organy podatkowe (zob. np. pismo naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z 13 października 2014 r., nr US35DP1/423-35/04/KS oraz interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 października 2017 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.58.2017.1.AZE).

Kasa zapomogowo-pożyczkowa

Przykład

W spółce „ABC” działa pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa (PKZP). W umowie zawartej z PKZP zakład pracy zobowiązał się do ponoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem tej kasy, m.in. w zakresie obsługi administracyjnej, księgowej i prawnej. Spółka ponosi np. koszty zużycia materiałów biurowych, wysyłki korespondencji, usług serwisowych w zakresie sprzętu komputerowego i programów informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia ewidencji księgowej PKZP oraz wynagrodzeń pracowników za wykonywanie czynności na rzecz kasy. Jednostka zobowiązała się także do ponoszenia prowizji i innych opłat z tytułu prowadzenia rachunku bankowego PKZP. Wszystkie wymienione wydatki podatnik zalicza do kosztów uzyskania przychodów w CIT.

 

Oczywiście prowadzenie PKZP wywołuje skutki także na gruncie prawa bilansowego, w tym pod kątem zapisów księgowych w jednostce, w którym taka kasa działa. Ponieważ koszty finansowania PKZP spoczywają na pracodawcy, zatem wydatki związane np. z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku bankowego tej kasy, a także inne opłaty pobierane przez bank od operacji dokonywanych na tym rachunku, będą obciążać koszty tej jednostki (pracodawcy) również w ujęciu księgowym. Na przykład opłatę za prowadzenie rachunku PKZP w księgach rachunkowych jednostki należy odnieść w ciężar kosztów działalności podstawowej i ująć np. zapisem:

  • Wn konto 40-2 „Usługi obce” lub 55 „Koszty zarządu”,
  • Ma konto 13-0 „Rachunek bieżący”.

 

 

Autor: Mariusz Olech

Niepoprawne odwołanie. Spróbuj jeszcze raz

Co o nas mówią?

100% rozwiązań, których potrzebują księgowi!

Żadnych podstawowych rzeczy, o których doskonale wiemy. Tylko esencja – naprawdę praktyczne wskazówki i zmiany, zmiany, zmiany... – to, co chcemy i musimy wiedzieć: szczegółowe wyjaśnienia podstaw prawnych, interpretacje doradców podatkowych.

Damian Zajączkowski


Zaoszczędzisz mnóstwo czasu
i pozbędziesz się dylematów

Już od kilku lat korzystam z Państwa publikacji. Są one bardzo rzeczowe, konkretne, fachowe. Zawsze mogę znaleźć odpowiedź na nurtujący problem. Napisane są fachowym, przystępnym i zrozumiałym językiem.
I dostępne w przystępnej cenie.

Monika Ciemerys


Wsparcie ekspertów i przejrzyste rozwiązania

„Doradca VAT” to najbardziej cenny przewodnik po zagadnieniach VAT-u, najbardziej na czasie, zahaczający o wiele zagadnień powiązanych, np. o ordynację podatkową. Odpowiedzi na pytania są udzielane błyskawicznie. "Doradca VAT" jest tak cenny dla pracy księgowego, że trudno to wyrazić słowami.
Bardzo cenne są przekrojowe i porządkujące wiedzę opracowania kompleksowe tematów vatowskich w odrębnych publikacjach.

Jolanta Chudzik

Biblioteka finansowo-księgowa

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel