Zarejestruj się BEZPŁATNIE w serwisie i korzystaj z porad ekspertów

 • WSZYSTKIE
 • 2020
 • 2019
 • 2018

Pamiętaj, że od 1 stycznia 2017 r. niektóre firmy płacą 15% podatek

/appFiles/site_128/images/autor/YcVRrxFkq8aOCut.jpeg

Autor: Mariusz Olech

Dodano: 1 marca 2017
Pamiętaj, że od 1 stycznia 2017 r. niektóre firmy płacą 15% podatek

Tradycyjnie już początek roku jest okresem ważnych dla przedsiębiorców zmian w przepisach podatkowych. Nowelizacja tych przepisów nie ominęła również podatników podlegających opodatkowaniu CIT. Dzięki wprowadzeniu nowej,  preferencyjnej stawki podatku w wysokości 15%, korzyści z niej odniosą m.in. firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w przepisach o podatku dochodowym, dzięki którym część przedsiębiorców uzyskała możliwość korzystania z obniżonej 15%, zamiast standardowej 19%  stawki CIT. Nowelizacja, o której mowa została dokonana na podstawie ustawy z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa nowelizująca). Korzyści wynikające z omawianej nowelizacji będą istotne z punktu widzenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ponieważ polegają na obniżce stawki podatku dochodowego o 4 punkty procentowe. Z drugiej jednak strony trzeba zwrócić uwagę to, że krąg beneficjentów nowych rozwiązań został istotnie ograniczony.

Po pierwsze, zmiana dotyczy wyłącznie podatników podatku dochodowego od osób prawnych, czyli prowadzących działalność w formie spółek z o.o., spółek akcyjnych czy spółek komandytowo-akcyjnych. To samo odnosi się np. fundacji, stowarzyszeń oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie osiąganych przez te podmioty dochodów, które nie podlegają zwolnieniu od podatku. Nowelizacja nie objęła natomiast  np. osób zajmujących się jednoosobową działalnością gospodarczą albo prowadzących ją w ramach spółek osobowych (np. spółki cywilnej), opodatkowanych PIT.

Musisz jednak pamiętać, że nie wszyscy podatnicy CIT będą mogli skorzystać z przewidzianych w znowelizowanych przepisach preferencji, lecz tylko ci, którzy spełniają ściśle określone przez ustawodawcę kryteria.   

Kto może skorzystać z nowej preferencji

Na podstawie dodanego  z dniem 1 stycznia 2017 r. do ustawy o CIT  nowego przepisu art. 19 ust. 1 pkt 2, z obniżonej 15%  stawki  wolno korzystać wyłącznie podatnikom tego podatku:

 • mającym status tzw. małego podatnika, oraz
 • rozpoczynającym działalność – w roku podatkowym, w którym ją rozpoczęli.

 

Przypomnijmy, że „małymi podatnikami” są podmioty, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego VAT nie przekroczyła w poprzednim roku wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro (art. 4a pkt 10 ustawy o CIT). Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W 2016 roku pierwszym dniem roboczym października był 3 października, dlatego trzeba wziąć tutaj pod uwagę tabelę kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2016 z tego dnia. W świetle wspomnianej tabeli średni kurs euro w dniu 3 października 2016 r. wynosił 4,2976 zł. Oznacza to, że w 2017 roku status „małego podatnika” mają podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą VAT należnego nie przekroczyła w 2016 roku kwoty 5.157.000 zł.

 

Decyzja IS

 „(…) Przyjęte na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych rozwiązanie w zakresie definicji „małego podatnika” jest zbieżne z regulacjami w ustawie o podatku od towarów i usług. Tym samym należy zgodzić się ze stanowiskiem (…), iż do ustalenia wartości przychodu ze sprzedaży, decydującej o statusie małego podatnika, przyjmuje się wartość sprzedaży zaewidencjonowaną na podstawie wystawionych faktur VAT powiększoną o kwotę należnego podatku od towarów i usług. Do wartości tej nie wchodzą kwoty otrzymanych dotacji bądź refundacji”.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 grudnia 2009 r., nr ITPB3/423-548/09/AM.

 

Przekroczenie limitu

 

Przedsiębiorcy korzystający z omawianego przywileju mogą mieć jednak wątpliwości, jak postąpić w sytuacji, gdy ich przychody ze sprzedaży brutto w 2017 roku przekroczą kwotę wspomnianego wcześniej limitu, wyznaczającą status małego podatnika. Należy zatem podkreślić, że status ten przysługuje przedsiębiorcy przez cały rok podatkowy. Oznacza to, że jednostka będąca małym podatnikiem, która w 2017 roku opłaca CIT według niższej stawki 15% – pomimo przekroczenia kwoty limitu wyznaczającego wspomniany status na ten rok, nie traci tego prawa w trakcie jego trwania. Taka utrata może nastąpić dopiero od następnego roku podatkowego (tj. 2018 r.), jeżeli wielkość przychodów podatnika przekroczy limit ustalony na ten kolejny rok.

 

Przekroczenie limitu przychodów w trakcie roku

Przykład

Ponieważ przychody Spółki „A” ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w 2016 roku kwoty 5.157.000 zł, ma ona status małego podatnika w 2017 roku. Jednostka korzysta z możliwości opodatkowania swoich dochodów według 15% stawki CIT. Załóżmy, że na koniec października 2017 roku przychód jednostki z działalności gospodarczej wraz z kwotą należnego VAT wyniesie 5.793.000 zł. Pomimo tego, że w ten sposób poziom sprzedaży w drugiej połowie 2017 roku przekroczy wskazany wcześniej limit (stanowiący równowartość kwoty 1.200.000 euro przeliczonej po średnim kursie NBP na 3 października 2016 r.), podatnik w bieżącym roku zachowa status małego podatnika i związane z tym przywileje, m.in. w zakresie stosowania 15% stawki CIT. Prawo to może utracić dopiero od 1 stycznia 2018 r., oczywiście pod warunkiem, że tak będzie wynikać z poziomu jego sprzedaży za cały 2017 rok z uwzględnieniem limitu 1.200.000 euro przeliczonego po średnim kursie NBP tej waluty na pierwszy dzień roboczy października 2017 roku. 

 

 

Na marginesie należy dodać, że tej kategorii przedsiębiorców, zaliczających się do „małych podatników” oprócz możliwości skorzystania z obniżonej do 15% stawki CIT wolno korzystać również z innych preferencji podatkowych. Chodzi o takie przywileje jak jednorazowa amortyzacja podatkowa (art. 16k ust. 7 ustawy o CIT) czy prawo do opłacania zaliczek na podatek dochodowy w sposób kwartalny (art. 25 ust. 1b ustawy o CIT). 

 

Rozpoczęcie działalności w trakcie roku

Jeśli zaś chodzi o podatników dopiero rozpoczynających swoją działalność, to należy zauważyć, że uprawnienie do stosowania stawki 15% będzie im przysługiwać z mocy prawa jedynie w pierwszym roku ich istnienia (tj. w tym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej). Natomiast to, czy z omawianego przywileju wolno im będzie korzystać także w następnych latach podatkowych, będzie zależeć od spełnienia ustawowych kryteriów w tym zakresie. O ile bowiem w pierwszym roku ich działalności wystarczające jest pod tym względem bycie „nowym” podatnikiem – bez względu na  rozmiar osiągniętych przychodów – to w kolejnych latach będzie już wymagane bycie małym podatnikiem w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o CIT.

 


Zapamiętaj!

Prawa do stosowania preferencyjnej 15% stawki CIT nie mają natomiast podatkowe grupy kapitałowe, pomimo tego że na podstawie art. 1a ustawy o CIT są one, po spełnieniu określonych w tym przepisie przesłanek, uznawane za podatników wspomnianego podatku. Przesądza o tym jednoznacznie treść nowego art. 19 ust. 1b ustawy o CIT.

 

 

Nie każda firma zastosuje 15% stawkę 

Zasadą jest, że małym podatnikom oraz podmiotom rozpoczynającym działalność wolno stosować 15% stawkę CIT począwszy od 1 stycznia 2017 r. Jednakże podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed tą datą, a zakończy po dniu 31 grudnia 2016 r. – mają obowiązek stosować do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r.

Można więc ogólnie powiedzieć, że dla ogółu podatników CIT możliwość korzystania z ww. preferencyjnej stawki podatkowej przysługuje z początkiem nowego roku rozpoczynającego się po 31 grudnia 2016 r. Przy czym „tradycyjni” podatnicy uzyskali wspomniane prawo z początkiem kolejnego roku kalendarzowego (pokrywającego się z rokiem podatkowym), a więc w tym przypadku od 1 stycznia 2017 r. Natomiast podatnicy z drugiej grupy – tj. mający rok podatkowy niepokrywający się z rokiem kalendarzowym – będą opodatkowani według 15% stawki CIT  nie od 1 stycznia 2017 r., lecz dopiero w następnym roku podatkowym, który rozpoczął się po 31 grudnia 2016 r. Do tego czasu będą musieli opłacać CIT według ww. podstawowej stawki 19%.  

 

Stawka CIT w spółce, której rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym

Przykład

Spółka akcyjna „Y” zajmuje się działalnością handlową. W statucie jednostki określono, że jej rok podatkowy rozpoczyna się z dniem 1 czerwca a kończy z ostatnim dniem maja. W tej sytuacji ostatni rok podatkowy spółki (niepokrywający się z rokiem kalendarzowym) trwał od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.  Jej sprzedaż brutto w tym okresie wyniosła 3.178.425 zł, a więc nie przekroczyła granicznej kwoty do uznania za małego podatnika w wysokości 5.157.000 zł. W konsekwencji spółka będzie mogła opłacać CIT według niższej stawki 15%, ale dopiero od  1 czerwca 2017 r. Oznacza to, że zaliczki od osiągniętych przez nią dochodów za miesiące od stycznia 2017 roku do maja 2017 roku, jak i roczny podatek (za okres od  1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.) powinna obliczyć przy zastosowaniu dotychczasowej stawki 19%.

 

 

Podmioty przekształcone z  dodatkowymi ograniczeniami

 

Oprócz wcześniej wskazanych, ustawodawca wprowadził również inne istotne ograniczenia w stosowaniu 15% stawki CIT. Mają one na celu m.in. utrudnienie unikania opodatkowania przez podmioty, które „normalnie” nie byłyby uprawnione do korzystania z omawianej preferencji, jednakże  prawo to  chciałyby w 2017 roku uzyskać w wyniku specjalnie i odpowiednio wcześnie podjętych w tym celu przekształceń restrukturyzacyjnych.

Ograniczenia, o których mowa wynikają z regulacji przejściowych, a dokładnie z treści art. 7 ustawy nowelizującej. Przepis ten wszedł w życie 28 września 2016 r., czyli już następnego dnia po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Na jego podstawie w roku podatkowym rozpoczynającym się w 2017 roku prawa do korzystania z obniżonej 15% stawki CIT nie mają podatnicy, którzy zostali utworzeni już po opublikowaniu omawianej nowelizacji, ale jeszcze przed wejściem nowych przepisów o CIT w życie (tj. w okresie od 28 września do 31 grudnia 2016 r.):

 • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników (z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, np. spółki z o.o. w spółkę akcyjną),
 • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną,
 • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika:

– uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo,

– zorganizowaną część przedsiębiorstwa, albo

– składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł,

 • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

 

Jeżeli taki „nowy”  podatnik powstał w okresie pomiędzy 28 września 2016 r. a końcem 2016 roku, to w roku podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2016 r.  (czy to pokrywającym się, czy niepokrywającym się z rokiem kalendarzowym)  powinien stosować dotychczasową 19% stawkę CIT. Natomiast w przypadku gdy tego rodzaju podmiot powstał w opisany wcześniej sposób (np. w wyniku przekształcenia) już po zakończeniu ubiegłego roku, a więc począwszy od 1 stycznia 2017 r., to zgodnie z nowym art. 19 ust. 1a ustawy o CIT nie wolno mu korzystać z 15% stawki w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym (art. 19 ust. 1a ustawy o CIT). Takim podmiotom wolno więc będzie skorzystać z omawianej preferencji – i to pod warunkiem że będą spełniały definicję małego podatnika w rozumieniu ww. przepisów – dopiero w trzecim roku podatkowym, licząc od ich powstania.

 

Spółka z o.o. przekształcona z jednoosobowej działalności w 2016 roku

Przykład

Jan Nowak, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą, postanowił przekształcić ją w spółkę z o.o. Nowa spółka, z jedynym udziałowcem w osobie J. Nowaka, została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) z dniem 17 listopada 2016 r. W umowie spółki znalazł się zapis, że jej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. W takim przypadku  wspomniana spółka w całym 2017 roku ma obowiązek stosować 19% stawkę CIT. Dopiero od 1 stycznia 2018 r. zastosuje niższą 15% stawkę podatku, ale pod warunkiem że ze względu na wielkość przychodu ze sprzedaży w 2017 roku, będzie miała status małego podatnika.   

Spółka z o.o. przekształcona z jednoosobowej działalności w 2017 roku

Przykład

Jednostka powstała w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. została wpisana do KRS w dniu 2 stycznia 2017 r. Jej rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że nowoutworzona w ten sposób spółka będzie musiała stosować 19% stawkę CIT zarówno w 2017 roku (tj. w roku rozpoczęcia działalności), jak i w 2018 roku (tj. w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym). Stawka 15% będzie jej przysługiwać, pod warunkiem posiadania statusu małego podatnika, dopiero od 1 stycznia 2019 r.

Stosowanie 15% stawki CIT przez spółkę komandytowo-akcyjną

Przykład

W dniu 19 sierpnia 2016 r. doszło do przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej podatnika w spółkę z o.o. Następnie w dniu 25 listopada 2016 r., po wcześniejszej sprzedaży części udziałów, wspomniana spółka przekształciła się w spółkę komandytowo-akcyjną. Powstała w wyniku takiego przekształcenia spółka komandytowo-akcyjna ma prawo do opłacania podatku dochodowego według 15% stawki CIT już od 1 stycznia 2017 r. W rozpatrywanym bowiem przypadku nastąpiło przekształcenie jednej spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, kontynuującą zasady opodatkowania CIT. Jej poprzednik zaś (tj. spółka z o.o.) również miałby takie prawo, ponieważ powstał w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności przed 28 września 2016 r.

 

 

Jakie są skutki przejścia osoby fizycznej na CIT

Ograniczenie możliwości stosowania 15% stawki podatkowej wyłącznie do podatników podatku dochodowego od osób prawnych oznacza, że z omawianej preferencji nie mogą korzystać przedsiębiorcy podlegający przepisom o PIT. Odnosi się to nie tylko do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo, ale również w formie spółek cywilnych, jawnych, partnerskich czy komandytowych. Wprawdzie początkowo projektodawcy omawianych rozwiązań brali pod uwagę objęcie podobnymi regulacjami także niektórych podatników PIT, jednakże ostatecznie odstąpiono od tego pomysłu.

Uzasadniono to faktem, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość wybrania różnych sposobów opodatkowania osiąganych z niej dochodów (przychodów), dostosowanych do jej profilu oraz rozmiaru. W tym zakresie mogą oni bowiem  korzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej ze stawkami 18% i 32%), podatkiem liniowym według jednolitej stawki 19%, a także ze zryczałtowanych form opodatkowania w postaci karty podatkowej czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.  Natomiast podatnicy podlegający przepisom o CIT do tej pory nie mieli takiego wyboru.

Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach przewidzianych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. 19% podatkiem liniowym) nie mają szansy skorzystać w przyszłości z niższej stawki 15%. Takie podmioty mogą bowiem rozważyć przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej np. w spółkę z o.o., pamiętając jednak nie tylko o dotyczących takich przekształceń, a omówionych wcześniej ograniczeniach, ale również o specyfice funkcjonowania spółek kapitałowych.

Zalety spółki z o.o.

Niewątpliwą zaletą działalności np. w formie spółki z o.o. jest w porównaniu z działalnością jednoosobową mniejsze ryzyko jej prowadzenia, związane z ograniczeniem odpowiedzialności za zobowiązania takiej spółki. Za zobowiązania firmy prowadzonej jako jednoosobowa działalność gospodarcza przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem. Natomiast za zobowiązania spółki z o.o. firma odpowiada do wysokości kapitału zakładowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu można więc zminimalizować ryzyko utraty majątku osobistego w razie niepowodzeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Wady spółki z o.o.

 

Z drugiej jednak strony przejście z działalności jednoosobowej na działalność w formie spółki kapitałowej wiąże się także z wieloma uciążliwościami. Takie przekształcenie jest nie tylko pracochłonne i wymagające załatwienia wielu formalnych procedur, ale również kosztowne. Wiąże się np. z koniecznością zgromadzenia odpowiedniego kapitału zakładowego. Ponadto rozliczenia takiej jednostki wymagają prowadzenia pełnej księgowości. To  czyni je nie tylko bardziej skomplikowanymi, ale m.in. ze względu na dodatkowe obowiązki sprawozdawcze podraża również koszty wspomnianej działalności. Kolejny minus takiego rozwiązania jest taki, że w przeciwieństwie do działalności jednoosobowej, gdzie występuje tożsamość firmy i prowadzącej ja osoby, w przypadku np. spółki z o.o. wspomniana spółka oraz jej udziałowiec (bądź udziałowcy) to odrębne podmioty.

W konsekwencji w razie przyjęcia takiego rozwiązania podatek płacony jest podwójnie. Najpierw płaci go wspomniana spółka od osiągniętego przez siebie dochodu, a następnie  po otrzymaniu wypłaconej przez ten podmiot dywidendy podatek uiszczają jego udziałowcy, według 19% stawki PIT. Zatem sam sposób, w jaki rozliczają się z podatku dochodowego spółka z o.o. oraz jej wspólnicy jest w zasadzie mniej korzystny niż ten, który przewidziano w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących swoje firmy jednoosobowo, czy też działających np. w formie spółek cywilnych albo jawnych  (gdzie podatnikami PIT nie są te spółki, lecz ich wspólnicy). Końcowo może się zatem okazać, że przekształcenie takiej działalności (prowadzonej samodzielnie albo w ramach spółki osobowej) w spółkę kapitałową nie tylko nie przyniesie oczekiwanych efektów finansowych, ale również będzie dla przedsiębiorcy mniej korzystne, pomimo płacenia z czasem przez tę spółkę podatku według 15% zamiast 19% stawki CIT. Dlatego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych przed ewentualnym podjęciem decyzji o takim przekształceniu powinni dokładnie przeanalizować jego opłacalność.

 

Dalekosiężne skutki na razie nieznane

Na razie nie wiadomo, jak w jakim stopniu pominięcie podatników PIT pod kątem przywileju w postaci stosowania 15% stawki wpłynie na realizację celów założonych przez autorów omawianych rozwiązań. W ich zamierzeniach nowe regulacje, o których mowa mają przyczynić się do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego kraju, w szczególności poprzez zachęcenie młodych i dobrze wykształconych Polaków do podejmowania działalności gospodarczej. Warto jednak podkreślić, że według szacunków resortu finansów obniżenie stawki CIT z 19% do 15%  ma objąć ok. 400.000 przedsiębiorstw, co stanowi blisko 90% wszystkich podatników tego podatku. W istocie więc zmiany, o których mowa mają bardzo duży zasięg podmiotowy.

 

Stawki VAT w 2017 r. utrzymane na dotychczasowym poziomie

 

Niestety, zmian w zakresie możliwości stosowania od 1 stycznia 2017 r. obniżonych stawek podatkowych przez niektóre grupy przedsiębiorców nie przewidziano w przepisach o VAT. Stało się tak pomimo tego, że również na gruncie ustawy od towarów i usług rozróżniono tzw. małych podatników. Kryteria tego rozróżnienia są podobne jak w przepisach o podatku dochodowym.

Do celów VAT małym podatnikiem w 2017 roku jest podmiot:

 • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła w 2016 r. kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
 • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro (art. 2 pkt 25 ustawy o VAT).

Rok

Mały podatnik VAT

Mały podatnik VAT - pośrednik

2016

1.200.000 euro

5.092.000 zł

45.000 euro

191.000 zł

2017

1.200.000 euro

5.157.000 zł

45.000 euro

193.000 zł

Co więcej, w 2017 roku utrzymane zostały na dotychczasowym poziomie do tej pory obowiązujące stawki VAT, wynoszące odpowiednio 23%, 8%, 5% i 0%. Przypomnijmy, że z początkiem 2011 roku wprowadzono zmiany polegające na podwyższeniu stawek tego podatku m.in. z 22% do 23 % i z 7% do 8%. Podwyżka ta miała mieć charakter przejściowy, zaś wyższe stawki miały obowiązywać jedynie przez 3 lata, do końca 2013 roku. Następnie obowiązywanie wspomnianych  wcześniej, podwyższonych o 1 punkt procentowy stawek VAT przedłużono tymczasowo na lata 2014-2016. Niestety, pomimo zapowiadanej uprzednio tymczasowości omawianego rozwiązania, w 2017 roku stawki VAT pozostawiono na tym samym, tzn. podwyższonym poziomie.

Jedną z najbardziej istotnych zmian w stosunku do ubiegłorocznego stanu prawnego jest natomiast to, że wyłącznie małym podatnikom pozostawiono prawo, po uprzednim zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, do składania deklaracji kwartalnych.  Natomiast pozostałym podmiotom (rozliczającym się do tej pory na deklaracjach VAT-7D) cofnięto takie uprawnienie. Jednakże i w tym przypadku przewidziano pewne ograniczenia, odnoszące się m.in. do przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność. Mianowicie takie podmioty przez pierwszy rok rozliczania VAT (począwszy od miesiąca, w których dokonano ich rejestracji do celów tego podatku) obligatoryjnie muszą składać deklaracje miesięczne.

Autor: Mariusz Olech
Nr 138 Luty 2017 r.
AKF 138 okładkaWydanie archiwalne

Zostań subskrybentem publikacji Koszty Podatkowe w praktyce

"Koszty Podatkowe w Praktyce” to gwarancja Twoich bezpiecznych rozliczeń.

Kompleksowo omawiamy każdy wydatek:

 • kiedy można go zaliczyć do kosztów
 • kiedy można odliczyć VAT i jakie są skutki podatkowe
 • jak ująć w księgach rachunkowych dany wydatek.

Zamów bezpłatny numer »

wiper-pixel